[us_page_title description=”1″ align=”center”]

הרב חיים קנייבסקי שליט”א: מדריך את כולם לחזור לארץ לפני ביאת המשיח ומלחמת גוג ומגוג ומורה לאדם: “תכניס עד 50 אלף אברכים לכולל והמשיח בא במוצאי שביעית והוא ידאג לכסף”

תפריט