[us_image image=”5180″]

הלכות טהרת המשפחה

חלק א' - נגיעה הושטה וזריקה בין איש לאישתו

חלק ב' - הרחקות בסעודה בעת טומאת נידתה

חלק ג' - דינים הנוגעים לשינה וישיבה במיטה המיוחדת לאשה

טהרת המשפחה חלק ד' טיפול בבן זוג חולה

טהרת המשפחה חלק ה' ישיבה על ספסל משותף

טהרת המשפחה חלק ו' הליכה לבית הכנסת או לבית הקברות בימי נידתה