כשרות הבשר 11 שיעורים (דיסק הכשרויות)

שיעור 1 - הניסיון האחרון לבירור עובדי ה'

שיעור 2 הרב אמנון משיב תשובת החפץ חיים לכל הטועים

שיעור 3 חשיפה דברי יוסף חממי על פרשת מחפוד

שיעור 4 השל"ה הקדוש זהירות גדולה בסכין השחיטה

שיעור 5 חשיפה גונבים עגלים ומחליפים כשרויות

שיעור 6 דיסק הכשרות פלא יועץ ערך טרף

שיעור 7 דיסק הכשרות האם צדיקים יכולים להיכשל באכילת איסור

שיעור 8 דיסק הכשרות הרה"ג נתן גשטטנר זצ"ל בעניין סדרי השחיטה

שיעור 9 מדיסק הכשרות חשיפה פרוטוקול הרבנות נגד מחפוד

שיעור 10 מחלוקת קורח ועונשו

שיעור 11 ואחרון מדיסק הכשרויות דין שוחט שעובר על דרבנן תדיר